Turnus rehabilitacyjny 2014

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że od 08.02.2014 r. mogą Państwo zapisywać swoje dzieci na obóz rehabilitacyjny organizowany przez naszą Fundację Pomoc Młodym Diabetykom w dniach 01.08.-14.08.2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna 2 w pięknej miejscowości Darłówko położonej nad samym morzem J. Turnus jest przeznaczony dla 85 dzieci chorych na cukrzycę w wieku 8-19 lat.


Fundacja uzyskała wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/10/0001/14 i w 2014 roku będzie samodzielnie organizować turnus. Fundacja jako organizator turnusu zapewnia 15-osobową kadrę medyczną (lekarze, pielęgniarki) i pedagogiczną, która będzie się opiekować dziećmi na turnusie.

Informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zależności od miejscowości) na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym do w/w urzędu. Szczegółowe informacje poniżej.

Koszt turnusu udało nam się utrzymać na zeszłorocznym poziomie 2.000 zł (brutto) za osobę.

Płatność za turnus jest rozłożona na 3 raty:

  • I rata w kwocie 250 zł płatna do 26.02.2014r.;
  • II rata w kwocie 500 zł płatna do 31.03.2014r.;
  • III rata w kwocie 1.250 zł płatna do 30.05.2014r. (w przypadku otrzymania dofinansowania z PCPR/MOPS III rata płatna jest w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 1.250 zł i kwotą przyznanego dofinansowania).

Wpłat za pobyt dziecka na turnusie należy dokonywać na konto Fundacji w Nordea Bank Polska S.A. nr rachunku:

33 1440 1257 0000 0000 1676 1451.

 W celu wyjazdu dziecka na turnus trzeba podjąć następujące kroki:

I krok – zgłoszenie dziecka na turnus za pomocą formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia dziecka na turnus można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.diabeciaki.pl.

O zakwalifikowaniu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia prześlemy Państwu na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz informację czy dziecko się znajduje na liście podstawowej czy też rezerwowej.

Jeżeli po zakwalifikowaniu dziecka na turnus będziecie musieli Państwo zrezygnować z wyjazdu dziecka na turnus, to prosimy o jak najszybszy kontakt. 

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane na turnus obowiązani są do uiszczenia opłaty za turnus.

II krok – opłacenie I raty w kwocie 250 zł w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2014r.

III krok – warunki uczestnictwa w turnusie, karta kwalifikacyjna, orzeczenie o niepełnosprawności w terminie do 15.03.2014r.

Z naszej strony internetowej należy pobrać warunki uczestnictwa w turnusie i kartę kwalifikacyjną, które należy wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Ponadto należy przesłać e-mailem skan lub dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub odesłać pocztą na adres: Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa 11, 90- 562 Łódź kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada orzeczenia, to należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza diabetologa potwierdzające, że Państwa dziecko choruje na cukrzycę.

Powiadomimy Państwa drogą elektroniczną o otrzymaniu w/w dokumentów.

Warunki uczestnictwaKarta kwalifikacyjnaNiezbędnik kolonisty

IV krok – opłacenie II raty w kwocie 500 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2014r.

V krok – opłacenie III raty w kwocie 1.250 zł w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2014r.

W przypadku uzyskania dofinansowania na wyjazd dziecka należy najpierw przesłać drogą elektroniczną skan informacji z PCPR/MOPS o wysokości przyznanego dofinansowania na e-mail: kolonie@diabeciaki.pl, a następnie dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź informację z PCPR/MOPS o wysokości przyznanego dofinansowania oraz wpłacić w terminie do 30.05.2014r. kwotę stanowiącą różnicę między kwotą 1.250 zł i kwotą przyznanego dofinansowania.

Faktury

Na potwierdzenie każdej wpłaconej kwoty otrzymacie Państwo fakturę. Prosimy w formularzu zgłoszeniowym wskazać dane rodzica, na którego ma być wystawiona faktura.

Zebranie kolonijne

Planujemy zorganizować w połowie czerwca 2014 r. zebranie kolonijne dla Państwa. Na tym spotkaniu będzie można m.in. odebrać faktury. O dacie zebrania poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.   

Adres ośrodka wypoczynkowego: Ośrodek Wypoczynkowy Diuna 2, ul. Słowiańska 16, 76-153 Darłówko, tel./ fax: 94 314-10-90 lub 94 314-12-27.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na e-maila: kolonie@diabeciaki.pl

Dane kontaktowe Fundacji:

Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

Adres:  ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Telefon (od pn do pt w godz. 9.00-17.00): 609 786 000.

e-mail: kolonie@diabeciaki.pl

Niezbędnik kolonisty

Poniżej załączamy do pobrana przykładowy niezbędnik kolonisty.

Dofinansowanie na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zależności od miejscowości) na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym do w/w urzędu. Do wniosku trzeba dołączyć przede wszystkim: wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny i kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Poniżej do pobrania wzór wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny obowiązujący w MOPS w Łodzi.

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjnyWniosek o dofinansowanie

Radzimy jak najszybszej złożyć wniosek o dofinansowanie, gdyż o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku, a ponadto PCPR/MOPS zazwyczaj dysponują mniejszą kwotą na dofinansowanie, niż ilość złożonych wniosków.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wniosek ten jest rozpatrywany merytorycznie przez właściwy PCPR/MOPS. Z informacji uzyskanych w MOPS w Łodzi wynika, iż wnioski do tego MOPS-u zostaną rozpatrzone prawdopodobnie najszybciej w kwietniu 2014r.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymujecie Państwo informację o kwocie dofinansowania, którą należy dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Po otrzymaniu przez Fundację informacji o kwocie dofinansowania dla Państwa dziecka, prześlemy do właściwego PCPR/MOPS oświadczenie organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestniczenia Państwa dziecka w turnusie rehabilitacyjnym. Na tej podstawie PCPR/MOPS dokona przelewu kwoty dofinansowania na konto Fundacji, a Państwo zapłacicie III ratę z turnus w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 1.250 zł i kwotą przyznanego dofinansowania.

Po przeprowadzeniu turnusu Fundacja prześle do właściwego PCPR/MOPS informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz fakturę VAT na kwotę przyznanego dofinansowania.  

Dofinansowanie z zakładu pracy

W przypadku otrzymania dofinansowania z zakładu pracy prosimy o kontakt na e-mail: kolonie@diabeciaki.pl w celu udzielenia informacji o zasadach przyznania dofinansowania, w tym niezbędnej dokumentacji ze strony Fundacji do otrzymania przez Państwa dofinansowania.

Accessibility