Studia Podyplomowe Edukator ds. Zdrowotnych
EDUKACJA, PROFILAKTYKA
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Nasza inicjatywa - Studia Podyplomowe
dla edukatorów zdrowotnych

Z inicjatywy prezesa Fundacji Diabeciaki mgr Barbary Kucharskiej podjęte zostały starania utworzenia Studiłw Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży. Rada Naukowa Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zatwierdziła specjalnie opracowany na użytek tych studiów program stanowiący połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Zarządzeniem Rektora SGH studia te zostają uruchomione w roku akademickim 2016/2017.

Absolwenci studiów będą zorientowani na wspóuczestniczenie w definiowaniu problemów zdrowotnych, identyfikację czynników oddziałujących na zdrowie i zachowania zdrowotne oraz będą umiejętnie wskazywać drogę do poprawy stanu zdrowia. Na stałe wpiszą się w model Zespołu Terapeutycznego realizującego postulat multidyscyplinarnego podejścia zapewniając choremu jak najszerszą pomoc, uwzględniającą różne (nie tylko medyczne) aspekty terapii.

->

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka

Kierunek Studiów Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży jest formą pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej. Założeniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji. We współczesnym świecie największym
wyzwaniem są choroby przewlekłe, które nie tylko wymagają podstawowej, aktualnej wiedzy jakie podjąć pierwsze przedmedyczne działania w przypadkach zaistnienia sytuacji problematycznych, ale przede wszystkim umiejętności edukowania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych. Placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno samym uczniom jak i nauczycielom w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także wypracowaniu prozdrowotnych zachowań chroniących przed nimi.

->

DLATEGO WARTO

Potrzeba wsparcia placówek

Cukrzyca, astma, alergie, celiakia, choroby układu krążenia są coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży. Istnieje zatem ogromna potrzeba, aby placłwki oświatowe były dobrze przygotowane i stały się mocnym wsparciem dla rodziców, lekarzy ale również samych nauczycieli.

Studia skierowane do:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, a także kierunek farmaceutyczny, lekarski, zdrowie publiczne, lekarsko - dentystyczny.

Cel studiów

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

CEL I KORZYŚCI

Edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia to ważne aspekty czasów chorób przewlekłych

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie ogólnej wiedzy na temat:

  • zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
  • leczenia cukrzycy, w tym insulinoterapii, zasad właściwego żywienia, fizykoterapii itd.,
  • anatomii, fizjologii i patofizjologii wybranych układów i narządów wewnętrznych,
  • ratownictwa medycznego,
  • psychologii z elementami psychoanalizy,
  • pedagogiki z metodyką nauczania,
  • psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej,
  • organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.


Korzyści

Właściwie ukierunkowana znajomość przepisów prawa w zakresie uprawnień i świadczeń na rzecz chorych przewlekle pozwoli na prawidłową i odpowiednio wczesną identyfikację i stosowne nadzorowanie pojawiających się nowych problemów dotyczących chorego np. w przypadku niewłaściwego działania systemu opieki zdrowotnej, zmiany sposobu terapii czy potrzeb pacjenta. Ponadto placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzieź są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także w wypracowywaniu chroniących przed nimi zachowań prozdrowotnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia przewlekle chorego jest niezbędnym elementem egzystencji w szkole mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania oraz odnalezienie się w grupie rówieśniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązującym od kwietnia 2013r., dzieci z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi zaliczone są do grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których dyrektor szkoły powinien zorganizować pomoc polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dlatego proponowane studia podyplomowe mogą stać się niezwykle przydatne m.in. dla pracowników placówek oświatowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

FUNDACJA DIABECIAKI
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
e-mail: biuro@diabeciaki.pl
telefon: (+48) 609 786 000
KRS 0000363544
NIP 7272766961
REGON 100945677
Bank Zachodni WBK S.A.
94 1090 2705 0000 0001 3217 7149