Turnus rehabilitacyjny 2017

 TURNUS REHABILITACYJNY 2017

11.07.2017- 24.07.2017

Hotel Dębowiec Bielsko – Biała

Informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zależności od miejscowości) na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym do w/w urzędu. Szczegółowe informacje poniżej.

Koszt turnusu wynosi 2.100 zł (brutto) za osobę. Płatność za turnus jest rozłożona na 3 raty: I rata w kwocie 300 zł płatna do 28 lutego 2017 r.; II rata w kwocie 500 zł płatna do 31 marca 2017 r.; III rata w kwocie 1.300 zł płatna do 29 maja 2017 r. (w przypadku otrzymania dofinansowania z PCPR/MOPS III rata płatna jest w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 1.300 zł i kwotą przyznanego dofinansowania). Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji w banku Bank Zachodni WBK S.A. 12 1090 2705 0000 0001 3217 7364 z dopiskiem „Kolonie 2017_imię i nazwisko dziecka”.

W celu wyjazdu dziecka na turnus trzeba podjąć następujące kroki:

I krok – zgłoszenie dziecka na turnus drogą elektroniczną

Zgłoszenia dziecka na turnus można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie www.diabeciaki.pl.

Formularz zawiera następujące informacje:

•    Imię, nazwisko dziecka
•    Ulica i nr domu / mieszkania dziecka
•    Kod pocztowy
•    Miejscowość
•    PESEL dziecka
•    Data urodzenia dziecka
•    Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), które zgłasza dziecko
•    Ulica i nr domu / mieszkania rodzica
•    Kod pocztowy
•    Miejscowość
•    PESEL rodzica
•    Telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego)
•    Adres e-mail do kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym)
•    Informacja na kogo ma być wystawiona faktura (rodzic / opiekun prawny / instytucja / fundacja) 
•    Dane do faktury (jeżeli inne niż rodzica zgłaszającego dziecko)
•    Dodatkowe informacje
•    Informacja o celiakii / inne potrzeby żywieniowe dziecka
•    Informacja pisemna na temat leków (poza insuliną)  przyjmowanych przez dziecko
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

O zapisie na turnus decyduje kolejność zgłoszenia!

Dzieci zakwalifikowane do turnusu będą znajdować się na liście podstawowej. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona o zakwalifikowaniu się na  turnus i umieszczona na liście podstawowej.

 
Jeżeli po zakwalifikowaniu dziecka na listę podstawową będziecie musieli Państwo zrezygnować z wyjazdu dziecka na turnus, to prosimy o jak najszybszy kontakt oraz o przestrzeganie zapisów dotyczących rezygnacji znajdujących się Warunkach Uczestnictwa.

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane na turnus (lista podstawowa) obowiązani są do uiszczenia opłaty za turnus.

II krok – opłacenie I raty w kwocie 300 zł w terminie do 28 lutego 2017 r.

III krok – przesłanie do Fundacji Warunków Uczestnictwa, Karty Kwalifikacyjnej, orzeczenie o niepełnosprawności w terminie do 13 marca 2017 r.

Z naszej strony internetowej należy pobrać Warunki Uczestnictwa i Kartę Kwalifikacyjną, które należy wypełnić a następnie dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub odesłać pocztą na adres: Fundacja Diabeciaki ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Warunki Uczestnictwa pobiorą Państwo stąd -> link 
Kartę Kwalifikacyjną pobiorą Państwo stąd -> link

Ponadto należy przesłać e-mailem skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (na adres kolonie@diabeciaki.pl) albo dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi lub odesłać pocztą na adres: Fundacja Diabeciaki ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada orzeczenia, to należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza diabetologa potwierdzające, że Państwa dziecko choruje na cukrzycę.

Powiadomimy Państwa e-mailem o otrzymaniu w/w dokumentów.

IV krok – opłacenie II raty w kwocie 500 zł w terminie do 31 marca 2017 r.

V krok – opłacenie III raty w kwocie 1.300 zł w terminie do 29 maja 2017 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania na wyjazd dziecka należy najpierw przesłać e-mailem skan informacji z PCPR/MOPS o wysokości przyznanego dofinansowania na e-mail: kolonie@diabeciaki.pl, a następnie dostarczyć do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi / przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź oryginał informacji z PCPR/MOPS o wysokości przyznanego dofinansowania oraz wpłacić w terminie do 29 maja 2017 r. kwotę stanowiącą różnicę między kwotą 1.1300 zł i kwotą przyznanego dofinansowania.” – 1300 zł zamiast 1.300 zł.

Na potwierdzenie każdej wpłaconej kwoty na Państwa prośbę wystawimy fakturę (pod warunkiem, że prośba o wystawienie faktury wraz z danymi do niej wpłynie drogą meilową na tydzień przed zebraniem).

„Zebranie kolonijne”
Zebranie kolonijne odbędzie się 30 maja 2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji w Łodzi przy ul. Łąkowej 11. Na tym spotkaniu będzie można m.in. odebrać faktury.

Dowóz dziecka do ośrodka / do miejsca na trasie autokaru
Po uprzednim zawiadomieniu (za pomocą przygotowanego przez Organizatora wzoru oświadczenia) na co najmniej 5 dni roboczych przed wyjazdem istnieje możliwość dojazdu dziecka na miejsce turnusu w Bielsko- Białej (w takim wypadku Klient zapewni transport dziecka we własnym zakresie i na własny koszt na miejsce turnusu w Polańczyku) albo możliwość dojazdu do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na trasie przejazdu autokarem (w takim wypadku Klient zapewni transport dziecka we własnym zakresie i na własny koszt do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na trasie przejazdu autokarem). To samo dotyczy odbioru dziecka z turnusu. Dowóz dziecka na turnus lub na trasę przejazdu autokaru nie zmniejsza wysokości opłaty za turnus.

Dokładna trasa przejazdu autokaru z Łodzi do Bielska – Białej  zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

Poniżej znajdują się oświadczenia do pobrania.

Oświadczenie o dowozie dziecka do autokaru pobiorą Państwo stąd -> link
Oświadczenie o dowozie dziecka na turnus pobiorą Państwo stąd -> link
Oświadczenie o odbiorze dziecka z autokaru pobiorą Państwo stąd -> link
Oświadczenie o odbiorze dziecka z turnusu pobiorą Państwo stąd -> link


Wszelkie pytania prosimy przesyłać na e-maila: kolonie@diabeciaki.pl.  

 
Karta Kwalifikacyjna

 Kartę Kwalifikacyjną pobiorą Państwo stąd -> link

Niezbędnik Kolonisty

 Niezbędnik Kolonisty pobiorą Państwo stąd -> link

Oświadczenie o czystości głowy dziecka

Prosimy o dostarczenie w dniu wyjazdu oświadczenia od lekarza o braku wszawicy u Państwa dzieci.

Oświadczenie o czystości głowy dziecka pobiorą Państwo stąd -> link

Atrakcje turystyczne

Informację o atrakcjach turystycznych pobiorą Państwo stąd -> link

 
Dofinansowanie na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zależności od miejscowości) na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym do w/w urzędu, podając termin turnusu. Do wniosku trzeba dołączyć przede wszystkim: wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny i kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 
Poniżej wzór wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny obowiązujący w MOPS w Łodzi.

Wzór wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pobiorą Państwo stąd -> link
Wzór wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny obowiązujący w MOPS w Łodzi pobiorą Państwo stąd -> link

Radzimy jak najszybszej złożyć wniosek o dofinansowanie, gdyż PCPR / MOPS zazwyczaj dysponują mniejszą kwotą na dofinansowanie, niż ilość złożonych wniosków.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wniosek ten jest rozpatrywany merytorycznie przez właściwy PCPR / MOPS. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymujecie Państwo informację o kwocie dofinansowania, którą należy dostarczyć w oryginale do biura Fundacji przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi / przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Diabeciaki ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Po otrzymaniu przez Fundację informacji o kwocie dofinansowania dla Państwa dziecka, prześlemy do właściwego PCPR / MOPS oświadczenie organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestniczenia Państwa dziecka w turnusie rehabilitacyjnym. Na tej podstawie PCPR / MOPS dokona przelewu kwoty dofinansowania na konto Fundacji, a Państwo płacicie III ratę za turnus w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 1.300 zł a kwotą przyznanego dofinansowania.

Po przeprowadzeniu turnusu Fundacja prześle do właściwego PCPR / MOPS informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz rozliczenie przyznanego dofinansowania.     

 
Dofinansowanie z zakładu pracy

Każdy zakład pracy samodzielnie ustala zasady ewentualnego dofinansowania wyjazdów dzieci pracowników na turnusy rehabilitacyjne, dlatego nie można wskazać ogólnych zasad przyznawania i rozliczania takich dofinansowań. W przypadku możliwości otrzymania dofinansowania z zakładu pracy prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub przesłanie na e-mail: kolonie@diabeciaki.pl informacji o zasadach przyznania dofinansowania, w tym niezbędnej dokumentacji ze strony Fundacji do otrzymania przez Państwa dofinansowania. Na tej podstawie przygotujemy niezbędne dokumenty do uzyskania przez Państwa dofinansowania.

 
Dane kontaktowe Fundacji:

Fundacja Diabeciaki

Adres:  ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Telefon (od pn do pt w godz. 9.00-17.00): 609 786 000

e-mail: kolonie@diabeciaki.pl

konto Fundacji w banku Bank Zachodni WBK S.A. 12 1090 2705 0000 0001 3217 7364.


Adres ośrodka wypoczynkowego:

Hotel Dębowiec

Al. Armii Krajowej 220

43-316 Bielsko – Biała

 
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. telefon kom.: 693 056 654 lub 609 786 000 od Pn. – Pt. w godz. 9:00 – 17:00 a także na stronie www.diabeciaki.pl, w zakładce “Turnus rehabilitacyjny” dlatego prosimy Państwa o zaglądanie na naszą stronę www.diabeciaki.pl

Pozdrawiamy serdecznie
Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

Accessibility