Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki
– tekst jednolity na dzień 11.02.2016r.

§ 1

Fundacja Diabeciaki, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 lipca 2010 roku sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Zachodniej nr 67 i zapisanym pod rep. A nr 3615/2010.

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) i ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji i może posługiwać się odpowiednikiem nazwy w języku obcym. Może też posiadać wyróżniający Fundację znak graficzny.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, przedstawicielstwa, filie, a także przystępować do spółek oraz do innych Fundacji w kraju i za granicą.

§ 5  

1. Celami Fundacji są:
a) opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,
b) informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin,
c) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach        oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi,
d)  zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków,
e)  współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:
a.  poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,
b. finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
f) działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań
a.  prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,
g) organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków,
h) działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym
i) współpraca z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia.
j) upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych

§ 6

Fundacja  realizuje swoje cele przez:

a) współpracę z wszelkimi placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi zdrowotne dla diabetyków,
b) podejmowanie wszelkich możliwych działań w kierunku dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą ustawowych regulacji prawnych w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi,
c) zakładanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających rehabilitację, integrację, edukację dzieci i wzajemną pomoc rodziców,
d) gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych oraz przekazywanie tak zgromadzonych środków na realizację celów statutowych Fundacji,
e) organizowanie i  finansowanie imprez sportowych, kulturalnych, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji,
f) rozprowadzanie środków pomocnych w leczeniu cukrzycy,
g) upowszechnianie nowych środków i metod leczenia cukrzycy,
h) rozwijanie różnych form pomocy w tym również pomocy socjalnej dla dzieci najbardziej potrzebujących i poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, wyboru szkoły i zawodu,
i) organizowanie letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wycieczek dla dzieci chorych na cukrzycę oraz ich rodzin,
j) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
k) popularyzację wiedzy o cukrzycy w społeczeństwie przy współpracy z innymi instytucjami oraz ze środkami masowego przekazu,
l) organizacja konferencji, szkoleń, sympozjów na rzecz i potrzeby diabetyków,
m) prowadzenie innych działań służących dzieciom i młodzieży z cukrzycą,
n) ścisłą współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą i działanie na rzecz poprawy warunków pracy poradni i oddziałów diabetologicznych, 
o) podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej, prawnej lub w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych chorych z cukrzycą,
p) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich opiekunów, inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
q) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,
r) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w ppkt.q),
s) członkostwo i udział w organizacjach lub zrzeszeniach polskich lub zagranicznych.   
t) organizowanie imprez sportowych mających na celu upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych.


§ 7

1) Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego. 
3) Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,
b) informowania społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin
c) przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracji dzieci chorych ze zdrowymi,
d) zwiększania szans zawodowych młodych diabetyków
e) współpracy z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:
poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,
finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
f) działalności profilaktycznej w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań
prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej
g) organizowania indywidualnej pomocy socjalnej i finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków,
h) działalności charytatywnej: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
i) współpracy z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia.
j) Organizacji imprez sportowych
4) Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,
b) informowania społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin
c) przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracji dzieci chorych ze zdrowymi,
d) zwiększania szans zawodowych młodych diabetyków
e) współpracy z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:
poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,
finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
f) działalności profilaktycznej w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań
prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej
organizowania indywidualnej pomocy socjalnej i finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków,
działalności charytatywnej: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
współpracy z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia.
organizacji imprez sportowych
5) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
 • działalność portali internetowych – 63.12.Z,
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
 • działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,
 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z,
 • szkoły wyższe – 85.42.B,
 • sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych -46.41.Z,
 • sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.43.Z,
 • sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – 45.45.Z,
 • sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – 46.49.Z,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z,
 • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z,
 • sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z,
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
 • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,
 • wydawanie gazet – 58.13.Z,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z,
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z,
 • działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – 73.12.C,
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.52.Z,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – 73.12.C,
 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.71.Z,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.72.Z,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,
 • działalność portali internetowych – 63.12.Z,
 • działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z,
 • praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C,
 • działalność paramedyczna – 86.90.D,
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,
 • wydawanie książek – 58.11.Z,
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
 • pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,
 • badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
 • wychowanie przedszkolne – 85.10.Z,
 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z,
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
 • działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z,
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z,
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z,
 • artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z,
 • działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z,
 • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – 17.29.Z,
 • produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana- 25.99.Z,
 • produkcja gier i zabawek – 32.40.Z,
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 79.90.A,
 • działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C,
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z,
 • działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,
 • nauka języków obcych – 85.59.A,
 • praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z,
 • działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A.

6) W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Rada Fundacji wyodrębnia z funduszu założycielskiego bądź z majątku Fundacji kwotę 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej.
7) Dochody z działalności Fundacji służyć będą realizacji wyłącznie celów statutowych Fundacji. 
8) Kwoty uzyskane z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na organizację pożytku publicznego mogą być wykorzystane wyłącznie w celach publicznych na rzecz ogółu dzieci i młodzieży z cukrzycą. Zbieranie za pośrednictwem Fundacji środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na organizację pożytku publicznego na rzecz pojedynczej osoby czy rodziny jest niedozwolone.
9) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10) Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzą z :
a. darów i dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
b. dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
c. odsetek bankowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
d. przekazywanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,
e. prowadzonej działalności gospodarczej określonej w § 7 ust. 5.


§ 9

Jeżeli Fundacja zostanie powołana do dziedziczenia, to Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 10

1. Majątek Fundacji stanowią wkłady pieniężne Fundatorów w łącznej kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwa  tysiące sto złotych), tworzące fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
3. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej. 
4. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach. 
5. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 11

1. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i ich związków, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów statutowych Fundacji. 
2. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 12

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 13

Organami Fundacji są :

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek śmierci albo złożenia rezygnacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych, inicjatorskich i organizatorskich .
2. Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w braku jego obecności Wiceprzewodniczącego.
3. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, połączenia się z inną fundacją oraz zmiany statutu Fundacji Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.  

§ 16

Do kompetencji Rady Fundacji należy :
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie liczby członków Zarządu Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji, 
d. zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Fundacji, 
e. wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Fundacji, 
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium,  
g. podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej działań naprawczych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu Fundacji, 
h. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, 
i. zmiana statutu Fundacji, 
j. ustanawianie odznak, medali honorowych i wyróżnień i przyznawanie ich osobom zasłużonym dla Fundacji, 
k. zawieranie i rozwiązywanie z członkami Zarządu Fundacji umów o pracę bądź  umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisują w imieniu Fundacji dwaj członkowie Rady Fundacji,
l. zawieranie i rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę bądź z zleceniobiorcami umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia. Umowy z pracownikami bądź ze zleceniobiorcami podpisują w imieniu Fundacji dwaj członkowie Rady Fundacji,  
m. prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Fundacji, prawo żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, 
n. tworzenie stałych i czasowych oddziałów, przedstawicielstw, filii, a także przystępowanie do spółek oraz do innych Fundacji w kraju i za granicą.


§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Radę Fundacji. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Fundacji dokonuje wyboru Prezesa. 
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. Zarząd Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 18

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej.  
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo. 
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji bądź Komisji Rewizyjnej, w szczególności:
a. reprezentowania Fundacji, 
b. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji, 
c. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Fundacji, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. przyjmowanie  subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 
4. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy Komisji Rewizyjnej w terminie do 15 marca bieżącego roku oraz Radzie Fundacji w terminie do 25 marca bieżącego roku. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez Radę Fundacji jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu. 
5. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Fundacji  za ubiegły rok kalendarzowy właściwemu ministrowi w terminie określonym przez przepisy prawa.  
6. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, właściwemu ministrowi w terminie określonym przez przepisy prawa.  

 
§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Fundacji.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego, ewentualnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. 
4. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w roku. Komisja Rewizyjna może na bieżąco kontrolować prawidłowość wykonywania przez Zarząd planu finansowego Fundacji. W przypadku stwierdzenia uchybień Komisja Rewizyjna ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Radę Fundacji.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Fundacji, prawo żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach majątkowych  Fundacji oraz prawo dokonywania kontroli majątku Fundacji. 
6. Po otrzymaniu sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Fundacji, nie później niż do 25 marca bieżącego roku, swoje sprawozdanie wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 20

Zmiana statutu Fundacji, w tym również zmiana celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundatorów podjętej bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków.  

§ 21

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów Fundacji. 
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków. 
 

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 23

1. Uchwały w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków.  
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
4. Środki pieniężne i inny majątek pozostałe po likwidacji Fundacji Rada Fundacji przekazuje innej organizacji społecznej realizującej podobne cele do zawartych w niniejszym statucie.  

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Accessibility