Załóż subkonto z Fundacją DIABECIAKI!

KONTO Diabeciaki/SUBKONCIAKI

Wiemy doskonale, że leczenie cukrzycy wiąże się z wydatkami. W tej kwestii możemy Ci pomóc. Oto co możesz zrobić.

Po czasowniku „Kochać” najpiękniejszym czasownikiem jest „Pomagać”

Fundacja Diabeciaki od 10 lat wspiera Was w walce z cukrzycą, dobrze nas znacie.
Jesteśmy dla Was : dla Ciebie i dla Ciebie i dla Ciebie też… dla wszystkich borykających się z dolą i niedolą w cukrzycy, przeżywających kilkanaście razy dziennie sinusoidę porażek i sukcesów w prowadzeniu swojej choroby.
W tym roku pierwszy raz uruchamiamy dla Was możliwość założenia subkonta służącego do gromadzenia i rozliczenia przekazanych Fundacji środków pieniężnych dla podopiecznych Fundacji Diabeciaki uzyskanych z 1% podatku.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz Fundacji Diabeciaki.
Przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika – zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, możecie sprawić, aby trafiły one tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
Wpisując nr KRS 0000363544 w odpowiednią rubrykę własciwego dokumentu dla swojego rozliczenia: PIT- 37, PIT 36L, PIT-28, PIT -OP, przekazujecie na konto Diabeciaków swoje wirtualne pieniądze.
Zwykle rozliczenie trwa do 30.kwietnia danego roku za rok ubiegły. Wpływy sukcesywnie są odnotowywane na koncie do końca sierpnia. We wrześniu znamy stan konta, ale dopiero w październiku otrzymujemy płytę z wpływami na poszczególne konta indywidualne naszych Podopiecznych.
Wydatkowanie zebranych środków:

  1. Podopieczny może korzystać ze środków zgromadzonych na Subkoncie jako:
    a. Zwrot poniesionych wydatków na rachunek bankowy wskazany w Umowie (refundacja wydatków).
    b. Zapłatę ceny wynikającej z faktury bądź rachunku bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy podmiotu trzeciego – wystawcy faktury bądź rachunku.
  2. Zwrot wydatków i zapłata ceny, o jakich mowa w pkt. 1 powyżej, następuje wyłącznie na podstawie wniosku o pokrycie wydatków poniesionych lub wydatków, które mają być poniesione, do którego winny być załączone oryginały dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Dokumenty te winny być wystawione na Podopiecznego.
  3. Zwrot wydatków i zapłata ceny, o jakich mowa w pkt. 1 powyżej następuje wyłącznie w części, która nie została sfinansowana bądź zrefundowana przez inny podmiot.
  4. Wydatki, o których mowa określa Regulamin stanowiący integralną część umowy.

Dokumenty do pobrania:

Umowa_subkonto_1%

Regulamin posiadania subkonta w Fundacji Diabeciaki

Accessibility